Informator Żoliborza 05/07/2014 01:27

PROGRAM WYBORCZY ŻOLIBORSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ

 

Miejsce, w którym żyjemy, wymaga naszej troski. Ludzie, z którymi współistniejemy, wymagają naszego zaangażowania i uwagi. Jesteśmy i zawsze będziemy blisko ludzi, tu i teraz.


NIGDY NIE BĘDZIE NAM WSZYSTKO JEDNO.

Nie jesteśmy partią polityczną i nie będziemy realizować celów partyjnych.
Jesteśmy częścią Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej i nasze poglądy podzielają komitety lokalne skupione w WWS.
Żoliborska Wspólnota Samorządowa startując w tegorocznych wyborach samorządowych za cel nadrzędny uznaje pełną aktywność w tworzeniu rzeczywistości wokół nas i troskę o dobro wspólne, jakim jest nasza dzielnica.
Dobro wspólne zakłada godzenie wielorakich, często pozornie sprzecznych interesów, zakłada dialog i przeciwstawienie się marginalizacji jakichkolwiek problemów, wartości czy grup społecznych.
Zarządzanie Warszawą, zwłaszcza w ostatnich latach, było zaprzeczeniem roztropnej troski o dobro wspólne.
Nietrafione inwestycje, zarządzanie centralne pozbawiające dzielnice możliwości decydowania o istotnych dla niej sprawach, brak sensownej polityki społecznej dla osób zagrożonych marginalizacją, a wręcz zmniejszanie środków pomocowych, wadliwe zarządzanie oświatą polegające na likwidowaniu szkół wbrew społecznemu zapotrzebowaniu, czego na Żoliborzu przykładem jest usiłowanie zlikwidowania gimnazjum przy Filareckiej...
Zorganizowaliśmy w Warszawie referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Referendum, choć nie przyniosło zamierzonego rezultatu, było jednak sukcesem warszawskiej samorządności. Warszawiacy mieli możliwość wypowiedzenia własnego zdania i ponad 90% biorących udział w referendum wypowiedziało się za odwołaniem urzędującej prezydent Warszawy.

WSZYSTKO JEST DLA NAS WAŻNE

- to pierwsza i podstawowa zasada działania Żoliborskiej Wspólnoty Samorządowej, która prezentuje Państwu swój program wyborczy

Kępa Potocka i tereny zielone Żoliborza - miejsce odpoczynku i rekreacji Żoliborzan

Chcemy, by nasza dzielnica była najpiękniejsza. Zielony Żoliborz musi zadbać o wyjątkową jakość posiadanych terenów rekreacyjnych, by zasługiwać nadal na to miano, bo konkurencja wśród warszawskich dzielnic jest duża.
Najpiękniejsze miejsca dzielnicy - Park Żeromskiego, park Kaskada, Park Kępa Potocka, Park Żywiciela, Sady Żoliborskie, najpiękniejsze zakątki poszczególnych żoliborskich osiedli będą zadbane, rewitalizowane z pomysłem i troską przy współpracy okolicznych mieszkańców i użytkowników, a przede wszystkim sprzątane i zaopatrzone w niezbędne wyposażenie, takie jak wygodne i funkcjonalne ławki, kosze na śmiecie niedostępne dla ptaków i parkowe, rekreacyjne urządzenia dla osób w każdym wieku.
Kępie Potockiej potrzebne są ekrany dźwiękochłonne od strony Wisłostrady - będziemy się starali doprowadzić do ich wybudowania.

Powołanie dzielnicowego Żoliborskiego Domu Kultury przy wykorzystaniu już istniejących obiektów

Żoliborz nie ma Dzielnicowego Domu Kultury, finansowanego ze środków dzielnicowych, posiadającego program i ofertę dla mieszkańców Żoliborza w każdym wieku.
Powołamy Dzielnicowy Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia. Chcemy wykorzystać do tego projektu istniejącą infrastrukturę przeznaczoną niegdyś na działalność kulturalną, a mianowicie dawne Kino Tęcza i Dom Kultury przy ul. Próchnika, a także ewentualnie inne lokale, w tym Fort.
Program kulturalny będzie integrował społeczność lokalną, oferował edukację kulturalną i jak najszersze, aktywne uczestnictwo w bogatej ofercie skierowanej do osób w każdym wieku o różnych zawodach, wykształceniu i zainteresowaniach.

Polityka społeczna i zdrowotna na Żoliborzu
 

 • Powołamy ośrodek interwencji społecznej, do którego mogłyby zgłaszać się osoby zagrożone biedą oraz wykluczeniem społecznym. Wiele osób z różnych przyczyn nie odnajduje się w istniejącym systemie pomocowym i pozostaje osamotnionych z nawarstwiającymi się problemami. Chcemy objąć właściwą opieką te osoby przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym i organizacjami pozarządowymi działającymi na Żoliborzu w obszarze pomocowym.
 • Chcemy sprawnego działania Komisji Dialogu Społecznego zrzeszającej organizacje pozarządowe na Żoliborzu. Potrzebne jest realna współpraca, która skutkowałoby faktycznym wsparciem dla organizacji pozarządowych i wykorzystaniem ich potencjału na terenie dzielnicy.
 • Będziemy monitorować pracę OPS pod kątem celowości realizowanych programów i standardów stosowanych w realizowaniu zadań i funkcjonowaniu placówki.
 • Będziemy wpływać na politykę zdrowotną na Żoliborzu zgodnie ze zgłaszanymi przez żoliborską społeczność problemami, uznając za priorytetowe:
  • poprawę dostępności do lekarza pierwszego kontaktu,
  • wdrożenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
  • poprawę funkcjonowania rehabilitacji na Żoliborzu, zwłaszcza dostępności do zabiegów,
  • poprawę funkcjonowania  transportu medycznego dla niepełnosprawnych.

Infrastruktura Dzielnicy – nowoczesna i przyjazna

W sprawach inwestycji chcemy:

 • sprawnego stopniowego remontowania chodników, ulic i alej, oraz placów,
 • zwiększeniem liczby miejsc parkingowych,
 • likwidacji części słupków uniemożliwiających parkowanie,
 • tworzenia nowych ścieżek rowerowych tak, by nie kolidowały z ruchem pieszym i samochodowym,
 • pomocy w rewitalizacji podwórek będących własnością miasta,
 • remontowania nieruchomości parkowych, ścieżek, chodników, mostków (park Sady Żoliborskie, Glinianki,  park Kaskada, park Fosa),

Będziemy się starać o zwiększenie ilości małej architektury na Żoliborzu – ławek, śmietników i toalet w parkach.
Będziemy pomagać w uzyskiwaniu dotacji do remontów prywatnych budynków, wspólnot, spółdzielni.
Będziemy wspierać sprawne administrowanie polegające na:

 • odśnieżaniu ulic, chodników, parków, wywożeniu śniegu i liści,
 • dbaniu o odpowiednią przepustowość instalacji odprowadzającej wodę deszczową,
 • stosowaniu ekologicznej gospodarki odpadami,
 • egzekwowaniu sprzątania psich kup przez właścicieli czworonogów,
 • przemyślanym nasadzaniu drzew ozdobnych niskopiennych i stopniowej ich zamianie z wysokopiennymi, grożącymi złamaniem się podczas silnych wiatrów,
 • zwróceniu szczególnej uwagi na kwalifikację drzew przeznaczonych do wycinki i na dbałość o zieleń przyuliczną.

Jesteśmy za tworzeniem na użytek mieszkańców infrastruktury sieciowej, która przyczyni się do obniżenia kosztów połączeń internetowych, oferowanych przez dostawców tego typu usług. Potrzebna jest budowa internetowej infrastruktury komunikacyjnej na Żoliborzu i to będziemy się starali zrealizować.

Oświata

Będziemy troszczyć się o:

 • remonty i przebudowę budynków służących potrzebom oświaty, modernizację boisk szkolnych oraz placów zabaw w przedszkolach i żłobkach. Przypilnujemy, by remonty odbywały się tylko w okresie wakacyjnym, by nie szkodzić zdrowiu uczniów.,
 • analizowanie potrzeb szkół, przedszkoli i żłobków na terenie dzielnicy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu pracy tych placówek oświatowych,
 • zachowanie dotychczas istniejących placówek szkolnych.

Chcemy:

 • powrotu stołówek do szkół,
 • maksymalnego zwiększenia opieki zdrowotnej w szkołach,

Będziemy wspierać i inspirować nowe inicjatywy edukacyjne, rozwijające świadomość obywatelską i patriotyczną dzieci i młodzieży.

Komunikacja

Opowiadamy się za:

 • zwiększeniem częstotliwości kursowania metra,
 • wprowadzeniem jednej linii tramwajowej z Młocin na Mokotów która przebiegałaby ulicami  Marymoncką, Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Puławską tak, by mieszkańcy Żoliborza mogli swobodnie jeździć pomiędzy stacjami metra,
 • dalszego wprowadzania ogólnowarszawskiego systemu regulacji ruchu drogowego,
 • przeprowadzeniem analiz obecnych połączeń autobusowych na Żoliborzu i  korektą lub utworzeniem nowych połączeń w celu usprawnienia przejazdów.


Spółdzielnie, wspólnoty, mieszkaniowy zasób komunalny, TBS-y

Będziemy wspierać sprawy mieszkalnictwa bez względu na formę własności w pozyskiwaniu środków na rewitalizację, niezbędne remonty i przystosowanie starych budynków do nowoczesnych standardów.


Chcemy zatroszczyć się o :

 • stworzenie sensownego programu zamiany lokali, gdy sytuacja materialna lub zdrowotna najemcy wymaga takiej potrzeby,
 • realne likwidowanie barier architektonicznych, pamiętając o tym, że większość niepełnosprawnych nie porusza się na wózkach,
 • realną ochronę dla lokatorów reprywatyzowanych budynków,
 • sensowną politykę gospodarowania lokalami użytkowymi należącymi do zasobów gminy.

Będziemy popierać:

 • stworzenie  uchwały Rady Miasta Warszawy w trybie art. 4 ust. 7 pkt. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która umożliwiałaby  skorzystanie z bonifikaty za przekształcenie do 99%,
 • dofinansowanie remontów elewacji w budynkach.

Żoliborz Południowy - rozwiązanie problemów infrastrukturalnych

Dzielnica nasza w zasadzie została zagospodarowana wiele lat temu, jednak obszar dawnego Żoliborza Przemysłowego gwałtownie zmienił swoją funkcję i został zabudowany na nowo bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spowodowało to problemy, z którymi mieszkańcy tego terenu borykają się już długi czas i nie mogą uzyskać nawet zapewnień, że ich problemy zostaną rozwiązane.
Podstawowe problemy Żoliborza Południowego to:

 • brak komunikacji na tym terenie dowożącej do metra i do szkół,
 • brak infrastruktury oświatowej,
 • niezagospodarowane, zaśmiecone tereny zielone,
 • stare, zrujnowane chodniki i ulice.

Żoliborska Wspólnota Samorządowa będzie dążyła do zrealizowania na terenie Żoliborza Przemysłowego niezbędnej infrastruktury i do poprawy życia mieszkańców na tym terenie.

Urząd Dzielnicy

 • musi działać sprawniej, dlatego chcemy wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych w celu polepszenia obsługi mieszkańców dzielnicy.

Postaramy się o:

 • wydłużenie pracy WOM (Wydziału Obsługi Mieszkańców) do godziny 19.00,
 • zwiększenie możliwości załatwiania spraw przez Internet poprzez budowę systemu komunikacji cyfrowej,
 • profesjonalne badanie potrzeb mieszkańców za pośrednictwem ankiet i wywiadów,
 • poprawę jakości dokumentów urzędowych w zakresie ich przejrzystości i pełnej informacji,
 • niezwoływanie posiedzeń sesji i komisji rady przed godz. 17.00,  by wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli uczestniczyć w jej obradach,
 • ustanowienie podległości służbowej pracowników wydziału obsługi rady dzielnicy oraz komórki ds. skarg i wniosków Przewodniczącemu Rady Dzielnicy.

Zadbamy o Was i o Wasze najbliższe otoczenie, byśmy poczuli, że Żoliborz jest wspólnym dobrem  nas wszystkich.

ŻOLIBORZ JEST WSPÓLNYM DOBREM NAS WSZYSTKICH komentarze opinie

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez izoliborz.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG MEDIA SP z o o z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"