Stosunki sąsiedzkie w XXI wieku na Zatrasiu

mieszkalnictwo, Stosunki sąsiedzkie wieku Zatrasiu - zdjęcie, fotografia
Informator Żoliborza 18/12/2018 21:47

Stowarzyszenie Zatrasie w dniu 2 sierpnia 2018 r. wystąpiło z wnioskiem do Rady Osiedla z prośbą o możliwość zorganizowania spotkania z mieszkańcami, a także z samym Stowarzyszeniem. Na Zatrasiu od lat można mieć wiele oczekiwań i uwag wobec realizowanych remontów na terenie osiedla. Od dłuższego czasu nie ogłaszane są żadne przetargi na remonty, wykonuje się pozorne remonty, typu montaż płotków, wymiana ławek, montaż stojaków rowerowych, które powstały i tak z dużym opóźnieniem,a o które Stowarzyszenie od dawna zwracało się do Administracji Osiedla przed i po podziale Żoliborza IV.

Spore wątpliwości budzi sposób w jaki wykonywane jest wiele prac w osiedlu, w tym jakość i rodzaj materiałów wykorzystanych przy remotnach. Od 1997 r. mieszkańcy nie mogą się doprosić o rewitalizację jednego z podwórek. Na większości z nich straszą ogromne asfaltowe przestrzenie, które ani nie spełniają żadnej funkcji, ani nie wpływają pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Szczęśliwie udało się ująć w gminnej ewidencji zabytków obszar układu urbanistycznego osiedla, co zabezpiecza nas mieszkańców przed wieloma absurdami, które tylko degradują przestrzeń osiedla, a w ostateczności chronią osiedle przed dogęszczeniem kubaturowym.

Niedawno Stowarzyszenie otrzymało taką oto odpowiedź od Rady Osiedla na pismo dotyczące zorganizowania konsultacji społecznych, spotkań z mieszkańcami, czy chociażby członkami naszej organizacji:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji spotkań Rady Osiedla WSM Zatrasie z mieszkańcami oraz z organizacjami społecznymi, Rada Osiedla WSM Zatrasie informuje co następuje:

1. Rada Osiedla, wybrana w dniu 30 stycznia 2018 r., przez Zebranie Mieszkańców, ukonstytuowała się w dniu 13 lutego 2018 r, a praktycznie rozpoczęła swoją działalność od dnia 21 lutego 2018 r.

W odniesieniu do prac remontowych, o których mowa w ww. piśmie , Rada i Dyrekcja Osiedla realizuje plan gospodarczo-finansowy na 2018 rok przyjęty przez Radę Nadzorczą WSM uchwałą nr 1/2018 w dniu 29 stycznia 2018 r. Prace remontowe w Osiedlu realizowane są w oparciu o Plan Remontów Osiedla WSM Zatrasie na 2018 rok.

Mając na względzie zabezpieczenie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym budynków w Osiedlu, planowane są kompleksowe przeglądy techniczne wszystkich budynków. W wyniku dokonanych przeglądów powstanie baza informacji o stanie poszczególnych budynków i elementów w tych budynkach, co pozwoli na opracowanie wieloletniego planu ich remontów

Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne w Osiedlu wykonywane będą według potrzeb i ustalonych priorytetów ich realizacji, w ramach posiadanych środków funduszu remontowego osiedla i ich nieruchomości. Ponadto, w okresie ostatnich kilku lat nie były realizowane w pełni plany remontów na dany rok, co ma duży wpływ na planowany zakres remontów zasobów Osiedla.

W związku z powyższym Rada Osiedla WSM Zatrasie nie planuje spotkań z Mieszkańcami Osiedla w celu zebrania „wszelkich uwag i oczekiwań” ze strony Mieszkańców w zakresie prac do wykonania w Osiedlu, a określonych w piśmie Stowarzyszenia. Bezsprzecznie oczekiwania Mieszkańców są istotne i zasługują na uwagę i zainteresowanie, niemniej jednak w pierwszej kolejności muszą być realizowane prace zabezpieczające, utrzymujące prawidłowy stan techniczny budynków i urządzeń infrastruktury osiedlowej oraz mające na celu wyrównaniu stanu technicznego budynków w całym osiedlu.

Natomiast członek Spółdzielni zamieszkały w Osiedlu WSM Zatrasie, który chce się zapoznać z planem gospodarczo-finansowym Osiedla, zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 9 i 10 statutu WSM, może otrzymać kopie tego, a także innych dokumentów wymienionych w postanowieniach, w tym protokołów i uchwał Rady Osiedla WSM Zatrasie lub zapoznać się z nimi lub zapoznać się z nimi w siedzibie Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Ponadto członkowie Spółdzielni mogą przychodzić na dyżury Rady Osiedla, podczas których mają możliwość zgłaszania ważnych dla nich spraw. Harmonogram dyżurów członków Rady Osiedla wywieszony jest na klatkach schodowych oraz w siedzibie Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

2. Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r. Rada Osiedla WSM Zatrasie określiła ramy współpracy Dyrekcji Osiedla WSM Zatrasie i Rady Osiedla WSM Zatrasie z organizacjami zewnętrznymi. Organizacje te powinny wystąpić pisemnie z propozycją zakresu współdziałania. Zgodnie o podjęciu współpracy muszą obopólnie wyrazić Rada Osiedla i Dyrekcja Osiedla WSM Zatrasie. Ewentualne podjęcie współpracy musi być potwierdzone pisemnie w formie porozumienia bądź umowy podpisanej przez wszystkie strony.

W związku z powyższym Rada Osiedla WSM Zatrasie nie przewiduje wspólnego spotkania z członkami Stowarzyszenia Zatrasie. W przypadku zainteresowania współpracą, Rada Osiedla WSM Zatrasie prosi o wystąpienie na piśmie do Rady i Dyrekcji Osiedla ze sprecyzowaną konkretną propozycją współpracy.

Rada Osiedla WSM Zatrasie podkreśla, że członkowie Rady pracują nie tylko na posiedzeniach komisji, prezydium i plenarnych. Większość spraw i tematów będących przedmiotem posiedzeń przygotowywanych jest między posiedzeniami. Członkowie Rady uczestniczą także w komisjach przetargowych, w komisjach odbioru prac remotnowych, na bieżąco monitują wykonane prace remontowe, analizują stan zadłużenia i przeprowadzają rozmowy z osobami zadłużonymi z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, przygotowują projekty odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Osiedla i na wnioski składane podczas pełnionych dyżurów oraz wykonują szereg innych zadań należących do kompetencji Rady.

Wielość oraz różnorodność spraw bieżących do załatwienia oraz zagadnienia pozostałe do unormowania w Osiedlu WSM Zatrasie po podziale Osiedla WSM Żoliborz IV, wymagają od członków Rady Osiedla WSM Zatrasie dużego zaangażowania w sprawy Osiedla tym bardziej, że skład osobowy Rady liczy 9 osób. Członkowie Rady we współpracy z Dyrekcją Osiedla, dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Osiedla WSM Zatrasie.

Przedstawiając powyższe Rada Osiedla WSM Zatrasie pozostaje w przekonaniu, że w sposób zadowalający wyjaśniła kwestie poruszone w powołanym na wstępie piśmie.”

Anna Dymowska - Sekretarz Rady Osiedla WSM Zatrasie

Lidia Grzymska - Przewodnicząca Rady Osiedla WSM Zatrasie

Kogo reprezentuje Rada Osiedla? Czy aby mieszkańców? Rada Osiedla zgodnie z jej Regulaminem (Uchwała Nr 48/2008 Rady Nadzorczej WSM z dnia 22.09.2008 r.) §1 ust. 2. „Rada współdziała z innymi organami Spółdzielni oraz organizacjami społecznymi na rzecz gospodarczego i kulturalno-oświatowego rozwoju osiedla (...)”. Z kolei Rada Osiedla próbuje wmówić członkom Stowarzyszenia, że ogranizacja społeczna działająca na terenie jej osiedla, dla dobra jego mieszkańców ma obowiązek zawierać jakieś umowy. Wtedy ewentualnie będzie to obopólnie rozpatrywane przez Dyrekcję i Radę. Należy dodać, że obecny Dyrektor Osiedla jest byłym członkiem tej Rady! Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że dotychczas dyrekcje i rady zmieniały się co kilka miesięcy? Czy ewentualna umowa będzie musiała być każdorazowo zawarta z osobami pełniącymi konkretną funkcję?

Czy na innych osiedlach żoliborskich też tak jest?
                                                                                                           Stowarzyszenie Zatrasie

Stosunki sąsiedzkie w XXI wieku na Zatrasiu komentarze opinie

 • gość 2018-12-19 10:15:58

  Stowarzyszenie dostało (na piśmie) jasną odpowiedź: w osiedlu rządzi wojewoda, czy jego chomik? Nieodżałowanej pamięci cieć Anioł dodałby jeszcze: No!!!!!!

 • gość 2018-12-19 12:58:31

  Tu wszystko tak "działa" na Zatrasiu, a i w tym całym WSM! Po podziale Żoliborza IV wcale nie jest lepiej, a wręcz przeciwnie. W administracji chcą, w każdej najmniejszej sprawie nawet, tylko, aby im pisać pisma. Z kolei działanie administracji ogranicza się do wywieszania na klatkach różnych bzdurnych zakazów i nakazów dla mieszkańców, których i tak nikt potem nie egzekwuje, nawet wtedy, gdy są to słuszne zalecenia. Poprzedni prezes narobił tylko bałaganu i kosztów dodatkowych z tym podziałem, ale nic pozytywnego z tego dla Zatrasia nie wynikło. Administracja nie jest w stanie choć wyegzekwować od cieciów obowiązku solidnego (czy choć) sprzątania. Tzw. rada osiedla to towarzystwo wzajemnej adoracji, wraz z Administracją, i jako taki twór nadaje się do zlikwidowania - jest po prostu zbędna. Tak naprawdę to by się przydało przewietrzyć całą strukturę WSM, począwszy od cieciów, a skończywszy na kierownictwie. Strona internetowa, aplikacja czynszowa - aktualizacja danych, szkoda gadać. Rozliczenia lokali użytkowych, wyprostowane przed podziałem na dwa osiedla - ponownie zabagnione przez obecną obsługę Zatrasia (brak rozliczeń mediów za 2017r. (!), a mamy już prawie 2019r. Szkoda gadać, ręce opadają... A do tego dochodzą godz. pracy Administracji - dla emerytów, do tego poza środą, bo to dzień dla nich, to taka lokalna ciekawostka. Nawet urzędy są czynne od poniedziałku do piątku!

 • Adam Kalinowski - niezalogowany 2018-12-19 13:42:50

  W WSM i na Zatrasiu nie wszystko działa tak jak powinno ALE Stowarzyszenie Zatrasie a raczej samodzielnie jego "prezes" działa niekiedy wbrew interesom mieszkańców np. narzuciło bez konsultacji tak z władzami spółdzielni jak i samymi zainteresowanymi mieszkańcami tzw. "ochronę konserwatora zabytków" co w różnych przypadkach zapewne zwiększy koszty funkcjonowania osiedla Zatrasie jak i całej spółdzielni.

 • gość 2018-12-19 15:31:34

  Artykuł jest o jednym, a Adam o drugim. Adam był wieloletnim członkiem Rady Osiedla i Rady Nadzorczej i nie może przeboleć, że nawet radnym nie został. Pozostaje pisanina w necie, bo Adam utracił już wszelką sprawczość. Stowarzyszenie chce współpracować z Radą Osiedla, a ta zamiast to wykorzystać, traci czas na pisanie bzdurnych pism. Czy Rada może ignorować mieszkańców? Odpowiedź brzmi: może, chyba że mieszkańcy się skrzykną, zbiorą podpisy, sami zorganizują zebranie i Radę odwołają, czego nam wszystkim życzę.

 • Gość N. - niezalogowany 2018-12-20 15:47:48

  Stowarzyszenie Zatrasie działa przeciwko mieszkańcom. Jego "prezes" chce rządzić osiedlem choć wszyscy są przeciwko niemu. To jedna osoba która próbuje wywrzeć wpływ na administrację, nie dajmy się mu zwodzić. Stowarzyszenie szkodzi mieszkańcom, wtrąca się w prywatne sprawy mieszkańców, a nie ma żadnej legitymacji do takich działań. Rada Osiedla pracuje dobrze.

 • gość 2018-12-20 16:50:23

  Ale przecież na zebraniu w sprawie MAL-u nie było prezesa, tylko jedna mieszkanka, która też ma swoich zwolenników i która też w swoim artykule dała upust swojemu niezadowoleniu z niezrozumiałej decyzji Rady Osiedla. Te personalne ataki na młodego energicznego człowieka są obrzydliwe. Ma on odwagę walczyć o to, w co wierzy, a więc w ład architektoniczny i piękne otoczenie na Zatrasiu, aby dzień codzienny był milszy, jak człowiek sobie popatrzy na zieleń, na równe chodniki, przysiądzie sobie na wygodnej ławeczce, odstawi przy stojaku rower, pójdzie z dzieckiem na płac zabaw...A Rada Osiedla? Nawet nie ma odwagi podpisać się imiennie po listem. Fuj! A kysz!

 • Gość - niezalogowany 2018-12-21 06:41:36

  A kto to jest prezes? Pytam serio

 • gość 2018-12-21 08:57:40

  Prezes to prezes. Definicja słowa znajduje się w słowniku.

 • Gość - niezalogowany 2018-12-21 14:02:55

  To w takim razie ja też niebawem stanę się prezesem. Na zatrasiu ma się rozumieć...

 • gość 2018-12-21 14:58:31

  No to czekamy. W końcu od zawsze się mówiło, że Zatrasie to osiedle czerwonych pająków (zakonserwowali się w Radzie Osiedla), to teraz może być osiedlem zielonych prezesów. I będzie równowaga. Ja też uważam, że jeden prezes to zdecydowanie za mało na tyle kolonii.

 • Z lasu - niezalogowany 2018-12-21 16:00:24

  Ludzie dzielą się nie na czerwonych i zielonych ale na mądrych i ... niech będzie że nierostropnych. Ale faktycznie na osiedlu przydalby się ktoś z misją pojednania a nie dzielenia. Bo jak szambo wybija to niestety wszyscy to czują.

 • gość 2018-12-21 17:45:36

  Jak zwał, tak zwał. Język to umowna sprawa. Tylko kto to szambo posprząta? Bo tu nie potrzeba pojednania, ale właśnie porządku i zainstalowania nowej funkcjonalnej toalety ze spłuczką 3 i 6 l.

 • Z lasu - niezalogowany 2018-12-21 17:52:53

  No to po dyskusji. Ale kto mieczem itd...

 • gość 2018-12-21 18:10:02

  W szambie miecze tępieją, te wszystkie kwasy....

 • Gość - niezalogowany 2018-12-21 20:26:17

  Qwa co to ma być.Dzisiaj dowiedziałem się,że moją dzielnicą zarządza loszka, socjolożka a może ginekolożka a może inżynierka, tytułuje się wiceburmistrzynią :).Od kiedy jest takie stanowisko jak wiceburmistrzyni w jakim zarządzeniu pytam się? Nazwy takie są wprowadzane współcześnie przez osoby zakompleksione, przekonane, że język polski gorzej traktuje płeć żeńską niż męską, że ma to negatywne konsekwencje dla życia społecznego i że należy ten stan zmienić, nie czekając, aż język naprawi się sam. Postęp bodzie coraz mocniej ;)

 • Gość - niezalogowany 2018-12-22 23:34:52

  Gościu, świat się zmienia cały czas. Xwj Ci to przeszkadza czy pielęgniarka to pielęgniarz, a burmistrzyni to burmistrz i co to ma do rzeczy.

 • Gość - niezalogowany 2018-12-23 20:16:06

  Masz rację i tak ten żoliborski zarząd jest na chwilę.Michalec nie poradzi sobie z wyzwaniami.Brak mu wiedzy i kompetencji nawet tych miękkich. To straszny nerwus i bardzo prosty człowiek. A pani burmistrz socjolog pojęcia nie ma o nieruchomościach ale dajmy im szansę się wykazać. Osobiście głosowałem na MJN i czuję się zawiedziona.Myślałam,że mają mocniejszych kandydatów do zarządu a ta pani wszystkiego musi się nauczyć, a tu czasu nie ma na naukę tylko trzeba pracować. Kolejna sprawa to liczyłam,że MJN nie sprzeda się PO a sprzedali się na poziomie miasta w zamian za stołki.

 • gość 2019-01-17 13:27:22

  "W WSM nie wszystko działa jak powinno", to co p. Kalinowski robił w RN i RO poza podpisywaniem listy i odbieraniem wynagrodzenia, czyli działał nie jak powinien.

 • gość 2019-01-18 22:10:21

  Super komentarz. A mimo że wiedział, to nie powiedział, a teraz głosi truizmy, że nie wszystko działa jak trzeba.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez izoliborz.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG MEDIA SP z o o z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"