Odpowiedź dotycząca artykułu "Aspołeczna Rada Osiedla"

mieszkalnictwo, Odpowiedź dotycząca artykułu Aspołeczna Osiedla - zdjęcie, fotografia
Informator Żoliborza 24/04/2017 14:12

Dotyczy: artykułu prasowego pt. „Aspołeczna Rada Osiedla WSM Żoliborz IV” zamieszczonego w bezpłatnym
               dwutygodniku „Informator Żoliborza” nr 7 (318) z dn. 21.04.2017 – 12.05.2017 r.

 

            Uprzejmie informujemy, że Rada Osiedla WSM Żoliborz IV nie zgadza się z zamieszczonymi informacjami w artykule „Aspołeczna Rada Osiedla WSM Żoliborz IV” autorstwa „Stowarzyszenie Zatrasie”. Podkreślamy, że zawarte w piśmie wiadomości odbiegają w sposób znaczący od prawdy i sytuacji jaka panuje w Osiedlu WSM Żoliborz IV nie tylko na Zatrasiu, ale także na Rudawce.

            W związku z powyższym informujemy „Stowarzyszenie Zatrasie” oraz członków WSM i mieszkańców, że wszystkie posiedzenia Komisji Rady Osiedla WSM Żoliborz IV, posiedzenia Prezydium Rady Osiedla oraz posiedzenia Plenarne Rady Osiedla są nagrywane. Ponadto Rada Osiedla posiada pełną dokumentację w formie elektronicznej i papierowej związaną z planami gospodarczo – finansowymi Osiedla WSM Żoliborz IV.

W powyższym świetle członkowie Rady Osiedla WSM Żoliborz IV skłaniają się do wystąpienia na drogę sądową przeciwko „Stowarzyszeniu Zatrasie”, gdzie wymienione powyżej zasoby informacyjne udowodnią, że Rada Osiedla została pomówiona przez Autora/Autorów artykułu „Aspołeczna Rada Osiedla WSM Żoliborz IV”.        

Poniżej zostaną przedstawione wyjaśnienia z punktu widzenia formalno-prawnego do głównych pomówień, jakie skierowało „Stowarzyszenie Zatrasie” pod adresem Rady Osiedla WSM Żoliborz IV:

 

 1. Zasady uczestnictwa mieszkańców i członków WSM w posiedzeniach komisji tematycznych oraz plenarnych Rady Osiedla i współpracy z innymi organami .

 

            Zasady uczestnictwa członków spółdzielni mieszkaniowej w posiedzeniach komisji oraz plenarnych w Radzie Osiedla reguluje Regulamin Rady Osiedla uchwalony przez Radę Nadzorczą w dn. 22.09.2008 r., w szczególności § 6 ust. 5. Natomiast kwestię współpracy z innymi organami zewnętrznymi reguluje § 1 ust. 2 ww. Regulaminu.

 

 

 1. Rada Osiedla i zasady jej funkcjonowania.

 

            Rada Osiedla jest jednym z organów spółdzielni mieszkaniowej podobnie jak Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd i Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni. Jest to organ statutowy tj. powołany i działający na podstawie Statutu WSM. Zgodnie bowiem z art. 35 § 3 ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze, statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w tym przepisie.

Zatem Rada Osiedla jest organem wywodzącym swoje umocowanie z ustawy – Prawo spółdzielcze. Podstawowe zasady funkcjonowania Rady Osiedla zawarte są opisane w Statucie WSM w § od 97 do 101. Ponadto istnieje Regulamin Rady Osiedla, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą WSM i określa w jaki sposób Rady Osiedla mają wykonywać swoje obowiązki statutowe.

   

 1. Wynagrodzenia za pracę w Radzie Osiedla.

 

            W artykule „Aspołeczna Rada Osiedla WSM Żoliborz IV” w sposób ogromnie sensacyjny podano wysokość wynagrodzeń pobieranych przez członków Rady Osiedla. Tymczasem nie jest to żadna tajemnica. Zasady te określa § 1001 Statutu WSM. Nadmieniamy, że Rada Osiedla WSM Żoliborz IV pobiera wynagrodzenia pomniejszone o 10% w stosunku do wartości procentowych podanych w § 1001 ust. 1 Statutu WSM. Ponadto informujemy, że procentowe wynagrodzenie jest naliczane od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 2000,00 zł. zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dn. 10 października 2002 r.

 

 1. Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego.

 

            Informujemy, że istotnie uchwalenie Planu gospodarczo – finansowego Osiedla WSM Żoliborz IV na 2017 r. miało miejsce w dn. 23.02.2017 r. na posiedzeniu plenarnym Rady Osiedla. Powodami takiego stanu rzeczy były nw. sprawy, które uniemożliwiły wcześniej podjęcie stosownych uchwał:

 • Przedstawienie przez Dyrekcję Osiedla WSM Żoliborz IV dwóch wersji Rzeczowego Planu Remontowego na 2017 r. na posiedzeniu plenarnym w dn. 26.01.2017 r. Zaznaczamy, że Dyrekcja Osiedla nie zadbała o prawidłowy przepływ dokumentu „Rzeczowy Plan Remontowy na 2017 r.” do wszystkich członków Rady Osiedla w trakcie konsultacji w Komisji GZM i Komisji Infrastruktury. Taki stan rzeczy znacząco utrudnił prace. Niemniej po dyskusji na styczniowym posiedzeniu plenarnym członkowie Rady Osiedla przyjęli stanowisko określające „Roboty do wykonania”, co jednak wymagało wprowadzenia zmian przyjętych kwot na poszczególne prace remontowe zapisane w przedmiotowym dokumencie.
 • Dyrekcja Osiedla WSM Żoliborz IV nie udostępniła wszystkim członkom Rady Osiedla nowej wówczas styczniowej wersji dokumentu „Tablice wykonania za trzy kwartały 2016 Funduszu Remontowego Nieruchomości, Scentralizowanego Funduszu Remontowego Osiedla, Scentralizowanego Funduszu Remontowego Dźwigów, Scentralizowanego Funduszu Remontowego Lokali Użytkowych i Scentralizowany Fundusz Remontowy Garaży i Boksów”. Była to o tyle istotna sprawa, że powyższy dokument był już trzecią wersją opisującą stan finansów Osiedla WSM Żoliborz IV w trzecim kwartale 2016 r.!!!

Członkowie Rady Osiedla mający dostęp do wspomnianego dokumentu oczekiwali wyjaśnień w wielu kwestiach związanych z księgowaniem kosztów związanych z budynkami na Saperskiej oraz sposobu naliczeń finansowych na poszczególne fundusze remontowe i występujące w nich błędy rachunkowe. Dyrektor Osiedla Pan A. Osiński nie udzielił klarownych i jasnych wyjaśnień w przedłożonych kwestiach finansowych zapisanych w dokumentach.

Ciekawym aspektem były zapisy stanu finansów np.: w budynkach Broniewskiego 11C i 11, które tworzą jedną wspólną dwubudynkową nieruchomość. Otóż budynek Broniewskiego 11 miał naliczone dodatkowo na „plus” 18000,00 zł na Funduszu Remontowym Nieruchomości kosztem budynku Broniewskiego 11C.

 • Kolejnym powodem przełożenia decyzji ws. przyjęcia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Żoliborz IV na 2017 r. był wykaz „Kalkulacji opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne”, jakie miały obowiązywać od dn. 01.06.2017 r. Członkowie Rady Osiedla poddali dokument bardzo szczegółowej analizie. Zadając pytania nie otrzymali od Dyrektora Osiedla Pana A. Osińskiego wyczerpujących odpowiedzi z zakresu metodologii tworzenia poszczególnych składowych tych stawek. Ostatecznie w kwestii stawek na eksploatację przyjęta przez Radę Osiedla uchwała na posiedzeniu plenarnym w lutym została na wniosek dwóch członków Rady Osiedla uchylona przez Radę Nadzorczą WSM w marcu br. Dyrekcja Osiedla WSM Żoliborz IV nie przedłożyła na posiedzenie plenarne w miesiącu marcu oraz kwietniu nowych stawek eksploatacyjnych z nieznanych Radzie Osiedla powodów.

 

 1. Organizacja ruchu wewnątrz Osiedla WSM Żoliborz IV.

 

            W 2013 r. ówczesna Dyrekcja Osiedla zwróciła się do członków Rady Osiedla z prośbą o sugestie do przedłożonego dokumentu dotyczącego projektu organizacji ruchu w Osiedlu WSM Żoliborz IV. Mimo różnych koncepcji zgłaszanych w poprzedniej i obecnej kadencji Rad Osiedla informujemy, że do chwili obecnej Osiedle WSM Żoliborz IV nie ma wprowadzonej kompleksowej wewnętrznej organizacji ruch pojazdów samochodowych na parkingach oraz drogach wewnętrznych. Prace w tym zakresie nadal trwają.

 

            Reasumując, dla Rady Osiedla WSM Żoliborz IV zawsze nadrzędnym celem i zadaniem była i jest dbałość o finanse wszystkich spółdzielców, do czego zostaliśmy zobligowani przez Mieszkańców, którzy Nas wybrali do reprezentowania ważnych spraw dla osiedla.

 

            Na koniec przypominamy wszystkim Spółdzielcom, że w dn. 26.04.2017 r. w Szkole Podstawowej przy ulicy Przasnyskiej 18A o godz.18:00 odbędzie się Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni, które dokona wyboru członków Rady Osiedla WSM Żoliborz IV na kadencję 2017 -2020.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa i kandydowania.

 

Elżbieta Koźlicka

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla WSM Żoliborz IV

Dominik Cygan

Sekretarz Rady Osiedla WSM Żoliborz IV

 

 

 

 

 

Odpowiedź dotycząca artykułu "Aspołeczna Rada Osiedla" komentarze opinie

 • Dominik Cygan - niezalogowany 2017-04-24 18:14:23

  Szanowni Państwo

  Autorami powyższego tekstu są:
  Pani Elżbieta Koźlicka - Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla WSM Żoliborz IV
  Pan Dominik Cygan - Sekretarz Rady Osiedla WSM Żoliborz IV

 • gość 2017-04-24 22:55:12

  Jakie sukcesy miała obecna Rada w mijającej kadencji? Mieszkam tu tyle lat i nie widziałam żadnych członków rady na swoim podwórku. Widziałam jak pięknie jest na osiedlu Potok, piękne klatki schodowe na miarę XXI wieku. U nas klatki maluje się jakąś byle jaką farbą olejną i wmawia się mieszkańcom, że to był remont klatki. O chwastach pod oknem nie wspomnę, a już tym bardziej o tych asfaltowych podwórkach. Jedno z najgorszych osiedli na Żoliborzu.

 • gość 2017-04-25 00:10:00

  Nie rozumiem komentarza p. Dominika Cygana - nie wystarczy podpis w tekście?
  Nie bardzo też rozumiem samą "odpowiedź", bo w sumie odpowiedź ta nie dotyczy tego, co jest w artykule głównym. Poproszę o odpowiedź/sprostowanie: czy Status WSM ma ponad 1001 paragrafów?
  Smętnie się mieszka w coraz bardziej zdegradowanym i bliskim slumsowatości niż XXI w. standardom. Wychwalane kilka lat temu "wspaniale i pięknie odnowione balkony" to niestety tragedia i brzydota straszna. Nie wiem kto wpadł na szatański pomysł zastąpienia betonowych frontów blachą falistą i wymalowaniem ich (farba kładziona na zardzewiałe elementy) na dziwnie "żółty" kolor (przy "morelowym" kolorze ścian budynku to koszmarnie wygląda).
  Sławetne "jajo"...Mija 20 rocznica złożenia do Administracji pisma o fatalnym stanie tego obiektu, o niebezpieczeństwach, jakie czyhają. Te 20 lat temu "coś" zrobiono, no cóż... ani bezpieczeństwa ani wyglądu to nie poprawiło i obiekt niszczeje w zastraszającym tempie.
  Parkingi... Polecam art. "Zatrasie czy Zabłocie".
  Takich spraw nietkniętych jest wiele.

 • gość 2017-04-25 08:38:39

  Jeśli na poparcie tekstu "aspołeczna rada osiedla" są dowody a wydaje się gołym okiem że są, bo wystarczy zobaczyć jak wygląda nasze osiedle. Odstaje od pozostałych w zasobach WSM. Zieleń zaniedbana. Organizacja ruchu i parkingi dla mieszkańców to już zostawię bez komentarza...Moją klatkę remontowano dwa razy. Pierwsze malowanie i reperacje ścian wyglądały koszmarnie. Moje drzwi zostały pomalowane jak leci, z wizjerem i klamką. Ktoś za to odpowiadał, no tak? Dopiero po pisemnych skargach do administracji wykonano powtorne naciąganie ścian, malowanie i czyszczenie. Podwórka z wyciętymi zabawkami i zaniedbanymi piaskownicami straszą! Są miejscem spożywania piwa w godzinach wieczornych. No i zaczęło być niebezpiecznie w okolicy sklepu (po zmroku) Dlaczego w tym miejscu nie ma kamery? Ostatnie ruchy na zatrasiu dotyczące łatania trylinki i wymiany zdewastowanych chodników nie zmienią bardzo zapuszczonego obrazu osiedla. Przykre to stwierdzenie ale może wreszcie coś się zmieni. Oby na lepsze

 • Gość - niezalogowany 2017-04-25 19:46:04

  W koncu na osiedlu widac ruch. Codziennie widze koparki i firmy krzatajace sie. Chcialoby sie wiecej ale w koncu cos sie ruszylo. Brawo Rada Osiedla i brawo Dyrektorzy! Moze nie jest idealnie ale oby tak dalej!

 • gość 2017-04-27 11:14:17

  ruszyło się, bo wybory się zbliżały..... u mnie w bloku strzałki ewakuacyjne idą raz w górę, a raz w dół :/ korytarze na każdym piętrze pomalowane są na inny kolor...( może to była zbieranina farb z innych bloków???), na moje pytanie w administracji : kto odebrał zakończenie prac, pani administratorka powiedziała, że nikt bo w moim bloku nadal trwa remont, już od 4 lat. Warto się przejść po osiedlu Zatrasie..... tam gdzie zobaczą Państwo kostkę granitową przed blokiem, piękne wjazdy, chromowane poręcze tam mieszkają Członkowie Rady Osiedla, niestety dbają tylko o swój interes. Pozdrawiam M.

 • gość 2017-05-02 00:29:40

  Hmmm, ciekawy ten tekst z Rady Osiedla. Dyrektor Osiński jest dyrektorem tylko trochę więcej niż rok, Rada Osiedla urzędowała co najmniej trzy lata, a jak słusznie zauważyło Stowarzyssenie Zatrasie niektórzy członkowie siedzą w Radzie już kilkanaście lat. I dopiero teraz Rada Osiedla zauważyła błędy księgowe i błędy rachunkowe? Dopiero teraz pyta o fundusze remontowe i sposób ich rozliczania? I te błędy ma wyjaśniać nowy dyrektor? Co robi Zarząd WSM i Rada Nadzorcza? Dlaczego dopuścili do tego, że dyrekcja zmieniała się jak w kalejdoskopie co 6-8 miesięcy. Dlaczego nie kontrolowali wydatków? Rada dba o mieszkańców i ich kieszenie? dobre sobie, Rada dba tylko o siebie, założę się, że teraz będą się kłócić, słać protesty, próbować unieważnić wybory, torpedować działania nowej Rady. Niech opublikują te swoje obrady, wtedy każdy będzie się mógł przekonać, o co w tym wszystkim chodzi.

 • Gość - niezalogowany 2017-05-02 07:49:06

  Przeciez te wybory to byla czysta ustawka i weszli ci co najbardziej dra jape dla swoich budynkow. Wybory o 2 w nocy... farsa. Ci co byli widzieli ten ustawiony teatrzyk.

 • gość 2017-06-18 21:01:30

  Zobaczcie jak nic nie robią ci lenie z rady osiedla, od wielu lat parking między Przasnyską 18 a szkołą jest totalnym nieporozumieniem. Mieszkańcy Przasnyskiej 16B nie mogą dalej parkować, no ok, ale dlaczego utrzymuje się miejsca parkingowe przy 18 (z tyłu) gdzie nie mieszczą się dzisiejsze samochody? To ma być parking? To złomowisko gdzie stoją miesiącami nieużywane fiaty itp. Albo go zlikwidować i zasiać trawkę albo poszerzyć i zrobić normalne miejsca postojowe, takie, że ludzie ludziom nie będą obrysowywać lakieru, co w tym miejscu jest nagminne! Podobnie jak zastawianie parkingu i utrudnianie lub brak możliwości wyjazdu! To osiedle jest zaniedbane, przy 16, 18, 20 są asfaltowe podwórka (straszne) w ogóle Przasnyską jakoś zaniedbano, ten nowy dyrektor wszystkie pieniądze chce łożyć w Broniewskiego, dlaczego? Administracja do wymiany.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez izoliborz.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG MEDIA SP z o o z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"